Respect en gedragsregels

Respect, dit woord horen en lezen we vaak. Het is in het nieuws en er wordt over gesproken. Respect is echter niet zozeer iets om over te praten en te lezen, maar het is iets wat je zelf moet doen. Respect is niet iets wat je verdient, maar iets was je vooral geeft en laat zien en vervolgens terugkrijgt.

Op het sportveld betekent respect sportief gedrag, ten opzichte van je medespelers, je trainer en coach, je tegenstanders en de scheidsrechters.

Basketbalvereniging Lay Back Kampen staat voor sportief basketballen. Dat betekent niet alleen respect voor je teamgenoten, voor de tegenstander, voor de trainer en de coach. Het betekent te allen tijde respect voor de scheidsrechter. Hij is op dat moment de vertegenwoordiger van de Nederlandse Basketbal Bond en daarmee het gezag in de wedstrijd.

In een sportieve strijd wordt door iedereen hard gewerkt om als winnaar van het veld te kunnen gaan. En daar hoort emotie bij, zeker als het spannend is of soms eens wat tegenzit.

Wat er absoluut niet bij hoort is respectloos gedrag.

Schelden, intimideren, kleineren of op welke manier dan ook de ander niet in zijn waarde laten is onsportief en respectloos. Dat willen we en kunnen we als vereniging niet accepteren.

Op dit moment werkt het bestuur het beleid bij onsportief en/of wangedrag verder uit. Indien de vereniging dergelijk gedrag constateert dan zullen we vanzelfsprekend passende maatregelen nemen.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Vanuit het bestuur is er een beleid opgesteld om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Veelal komt dit bij minderjarigen voor, wat vanuit Lay Back te allen tijde voorkomen dient te worden. Om dit tegen te gaan hebben we een aantal beleidsregels opgesteld die van toepassing zijn voor alle vrijwilligers die met de kinderen te maken kunnen krijgen op onze club. Onderstaand treft u een aantal gedragsregels aan:

1. De begeleider zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
2. De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan en dringt niet verder in het privé-leven van de sporter door dan nodig.
3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
5. De begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter, anders dan vooraf is afgesproken.
10. De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.
11. In die gevallen waarin deze gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
12. De begeleider dient in het bezit te zijn van een geldige VOG en dient deze te overhandigen aan het bestuur. De VOG wordt bekostigt door Lay Back.

Binnen sportverenigingen heb je te maken met intimiteit. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Hiervoor hebben wij vanuit Lay Back dan ook een aantal gedragsregels bepaalt:

• Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportclub.
• Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
• Ik val de ander niet lastig.
• Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
• Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
• Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
• Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Indien gewenst, is het mogelijk om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon. Wij werken hierin samen met de Nederlands BasketballBond. Vertrouwenspersoon – Lay Back Kampen

Namens het bestuur van basketbal vereniging Lay Back Kampen.